מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

קבוצת רכישה

קבוצת רכישה – פקיד השומה אינו יכול להיאחז בתוכן הכלכלי כדי ליצור זכות במקרקעין - יש מאין

/ שלום לוי

מיסוי קבוצת רכישה – התוכן הכלכלי לא יוצר זכות במקרקעין – "יש מאין"

 

הכותב: עו"ד לוי שלום

ביום 16.08.2010, ניתן פס"ד על ידי בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן ואחרים (ע"א 5332/08) (להלן בהתאמה: "הלכת עמוס גולן" ו/או "המשתכנים"), אשר הפך את החלטת ועדת הערר מיום 17.04.2008 (להלן: "הוועדה השנייה"). אשר קבעה, כי המשתכנים רכשו מחברת בוני הצפון קבלן בניין בעכו בע"מ (להלן: "הקבלן"), דירות מגורים מוגמרות, ואשר בגינם יש לחייבם במס רכישה בהתאם לסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין. בנוסף לכך, ראוי לציין, כי הלכת עמוס גולן עומדת בסתירה לדוח שהוגש למנהל רשות המיסים מר יהודה נסרדישי, בדבר "היבטי המס בקבוצות רכישה"  (פורסם בסוף חודש יוני 2010).

להלן יובאו עיקרי הדברים בקליפת האגוז: בראשית דבר נפתח ונאמר, כי ענייננו בקרקע המצוייה באתר הרחבה, אשר הוחזק על ידי מושב רגבה (להלן: "המושב"), מכוח חוזי שכירות תלת שנתיים, אשר נכרתו עם מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל"). לאחר שהמנהל אישר את הפשרת הקרקע, לשם הקמת שכונת מגורים (בהתאם להחלטה 737 מיום 17.12.1995 של מועצת מקרקעי ישראל), התקשר המושב עם הקבלן בהסכם עקרונות, שלפיו תימכרנה זכויות המושב לקבלן שיטול על עצמו את מלוא האחריות לביצוע, תכנון בנייה ושווק השכונה שעתידה לקום. בהמשך חתמו הצדדים על הסכם מפורט "מושב-יזם" שבמסגרתו הצהירו, כי ידוע להם שהעסקה נשוא הסכם זה, אין בכוחה להעביר זכויות כלשהן במקרקעי ההרחבה לייזם ו/או מי מטעמו והקצאת הזכויות במקרקעין, תתבצע ישירות ע"י המנהל למשתכנים, אשר יומלצו ע"י המושב. במקביל חתמו המשתכנים על הסכם בניה ופיתוח עם הקבלן ועל "הסכם תושבים" עם המושב, במסגרתו קיבלו המשתכנים מהמושב מכתב המלצה, המיועד למנהל להקצאת מקרקעין.

לפיכך, בגין פרמטרים אלה, ולמרות האמור בהסכם מושב-יזם, ראה מנהל מס שבח (להלן: "המשיב") את הקבלן במעמד של בעלים. פועל יוצא של הנחה זו, כי מחד הקבלן רכש זכות במקרקעי ההרחבה ומאידך מכר דירות מגורים מוגמרות למשתכנים. אי לכך, כל אחת מהעסקאות חייבת במס רכישה.

משנדחו השגותיהם של המשתכנים ושל הקבלן, הגישו הנזכרים לעיל עררים לוועדת הערר.

בפסק דינה הראשון של וועדת הערר (להלן: "הוועדה הראשונה"), הגיע הוועדה לתוצאה דומה למסקנתו של המשיב. דהיינו, כל אחד מהרוכשים חב בתשלום מס רכישה על פי החוק: הקבלן בגין רכישת המקרקעין מהמושב, והמשתכנים בגין רכישת הדירות המוגמרות מהקבלן. על פסק הדין של הוועדה הראשונה, הוגש ערעור לבית המשפט העליון, בסיבוב הראשון ועוד בטרם נידון, חזר המשיב מטענתו לגבי הקבלן על רקע הלכת מפלסים (4071/02) אשר ניתנה כארבעה חודשים לאחר הגשת הערעור. השאלה שעמדה לדיון בעניין קיבוץ מפלסים הייתה, האם עסקה מכוח החלטה 737 מהווה "מכירת זכות במקרקעין" שם נקבע, כי אף שבמסגרת העסקה הוענקו לקבלן סמכויות נרחבות החורגות ממעמדו של קבלן מבצע, אין בכך כדי להגדיר עסקה מכוח החלטה 737 כמכירת זכות במקרקעין. ברם, לגבי המשתכנים סירב המשיב לחזור בו מטענתו ובית המשפט הורה, בהסכמת הצדדים על החזרת הדיון לוועדת הערר, כדי שזו תבחן את הסוגיות העולות ביחס למשתכנים, לאור קבלת הערעור בעניינו של הקבלן.

בפסק דינה קבעה הוועדה השנייה, כי סביר להניח, שהמשתכנים פנו לקבלן על מנת לרכוש דירת מגורים מוגמרת, בהתאם לפרסומים מטעמו לגבי דירות מגורים המוצעות למכירה. להבדיל מרכישת מגרש, אשר כלל לא הוצע למכירה. לפיכך, דחתה הוועדה השנייה את הערר של המשתכנים. על פסק דינה של הוועדה השנייה הוגש ערעור לבית המשפט העליון.    

המחלוקת המשפטית אשר ניצבה בפתחו של בית המשפט העליון הייתה: האם רכשו המשתכנים דירות מגורים מוגמרות מהקבלן, אזי יש לחייבם במס רכישה, או שמדובר בהסכם לקבלת שירותי בניה ובכך תוסר החובה מתשלום מס רכישה?

עיקרי טענות הצדדים: טענתם העיקרית של המשתכנים מתמקדת בקבלת ערעור הקבלן (לאור הלכת מפלסים, הקובעת, שעסקה מכוח החלטה 737 אינה מכירת זכות במקרקעין), כלומר, הואיל והקבלן לא רכש זכות במקרקעין, איך יוכל למכור זכות במקרקעין? בעוד עיקר טענת המשיב מפנה להלכה הידועה, כי לצורך קביעת חבות במס, יש לבחון את מהותה הכלכלית האמיתית של העסקה להבדיל מצורתה הפורמאלית!

בית המשפט העליון קובע, כי להשקפתו המשתכנים לא רכשו מידי הקבלן זכות במקרקעין, ולפיכך, אין לחייבם בתשלום מס רכישה בגין העסקה שנכרתה בינם לבין הקבלן. בהתייחס  בית המשפט לקביעת הוועדה, כי -

"מסקנתינו לאור קבלת הערעור בעניינו של הקבלן היא כי המשתכנים קנו מהקבלן דירת מגורים מוגמרת"

קובע בית המשפט העליון

"מסקנתה זו של הוועדה בטעות יסודה"

מפאת הקושי האמיתי בקביעה כי קבלת ערעור הקבלן אינה משליכה על העסקה בין הקבלן למשתכנים, יפים לעניין זה דבריו של כבוד השופט י' עמית:

"עסקת מכר מקרקעין ועסקת רכישת מקרקעין הן שתי פעולות היונקות את חיותן זו  מזו, ... וביצועה של האחת מקימה לתחיה את חברתה, באופן שאין האחת עומדת על רגליה שלה במנותק מקיומה של האחרת"

מאחר ומוסכם כי הקבלן מעולם לא רכש כל זכות במקרקעי ההרחבה, פשיטא שלא יכול היה למוכרן למשתכנים. עוד מוסיף בית המשפט, כי עמדתו של המשיב עומדת בסתירה לעקרון רציפות המס. מאחר והמשיב סבר, כי המושב לא רכש כל זכות במקרקעי ההרחבה וממילא לא מכר כל זכות לקבלן. מכאן נובעת המסקנה המתבקשת נוכח עקרון רציפות המס, שלפיה הקבלן לא מכר זכויות במקרקעין למשתכנים.

לסיכום: דרישת חיוב זו על ידי המשיב משקפת את עמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בהמלצות הוועדה להיבטי מיסוי קבוצות רכישה מיום 21.06.2010. במרכזו של הדוח ישנה עמדה, לפיה חבר בקבוצת רכישה, הוא רוכש דירה מוגמרת ולא קרקע ולפיכך יש לחייבו במס רכישה בהתאם לעלות הכוללת של הדירה שעתידה להיבנות. עמדה זו ראוי כי תבחן בשנית לאור הלכת עמוס גולן אשר עומדת בסתירה גמורה להמלצות שפרסמה הוועדה.   

 

 

 

      

שלום לוי
עו"ד לוי הינו בעל בקיאות והבנה מיוחדת בתחום המסחרי על כלל רבדיו. עובדה זו מסייעת בידיו לבחון באופן מיידי, במהירות וביעילות את סיכויי ההצלחה של המקרה, תוך מיצוי האפשרויות להקלת נטל המס.
עו"ד לוי הינו בעל בקיאות והבנה מיוחדת בתחום המסחרי על כלל רבדיו. עובדה זו מסייעת בידיו לבחון באופן מיידי, במהירות וביעילות את סיכויי ההצלחה של המקרה, תוך מיצוי האפשרויות להקלת נטל המס.
שלום לוי, משרד עו"ד
משרדנו מעניק מענה ויעוץ משפטי בסוגיות מתחום הנדל"ן והמסחר, הסיוע ניתן לפני ובמהלך התהוותן של עסקאות, הן למגזר הפרטי והן לתאגידים מסחריים, תוך מיצוי האפשרויות להקלת נטל המס.
התע"ש 20
כפר סבא
09-7655502
09-7653763
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 6/10/2010
תגיות:   קבצת רכישה    מיסוי    רכישת דירה    מס רכישה       


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים