מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

תיקי מס פליליים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא?

/ אלי דורון

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא?

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - מאור עייש, משפטן

 

בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.

בפסיקה עקבית ומתמשכת לאורך השנים, בתי המשפט חזרו והדגישו את החומרה הרבה של העבירות הכלכליות ופגיעתן הקשה במשק ובערך השוויון בעמידה בנטל המס. לא אחת נקבע על-ידי בתי המשפט, כי כאשר מדובר בעבירות כלכליות, על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בהן לפרט ולציבור כאחד ואת יסוד ההתרעה הנדרש ביחס לביצועה. כן נקבע, כי העונש ההולם עבירות פיסקאליות הוא עונש מאסר שירוצה מאחורי סורג ובריח וכי אין להסתפק בענישה מקלה כדוגמת עבודות שירות. ( ראו: רע"פ 512/04 מוחמד בן נבהאן אבו עבייד נ' מדינת ישראל פורסם בנבו, 15.4.04).

הטיב כב' השופט ג'ובראן לציין בע"פ 6474/03 מלכה נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(3), כי:

"עבירות המס הכלכליות הפכו בשנים האחרונות להיות רעה חולה, ומכאן שיש מקום ליתן לכך משקל בענישה מן הפן ההרתעתי..."

בנוסף, וכפי שנקבע ברע"פ 3137/04 חג'ג' נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 18.4.04):

"כאשר עסקינן בעברייני מס, אשר תקוותם היא להפיק רווח כספי, חשוב להטיל לצד הקנס, גם עונש של מאסר בפועל למען יידע העבריין שאין החוטא יוצא נשכר."

אם כן, כמצוין לעיל, בתי המשפט על שלל פסיקותיהם, שמו לנגד עיניהם כמטרה לעקור מן השורש את תופעת העבירות הכלכליות ע"י ענישה כבדה והרתעתית.

כעת, נותר לבחון האם יש בהסרת המחדל בידי הנישום כדי להקל את "רוע הגזירה"?

מחד גיסא, הלכה פסוקה היא, כי אי הסרת המחדלים מהווה נסיבה לחומרא, ואילו הסרת המחדלים מהווה נסיבה כבדת משקל להקלה בעונשו של הנישום (ראו: ת"פ (ת"א) 8741/99 מדינת ישראל נ' יעקב שגיב מיסים טו/4 ה- 398; ע"פ (ת"א) 1309/90 דוד שלמה ואח' נ' מדינת ישראל מיסים ו/2 ה- 264).

ככלל, בתי משפט הנוטים להקל בעונשם של נישומים שהסירו את מחדליהם, מנמקים את טענותיהם בכך שעצם הסרת המחדל מהווה הכרה מצד הנישום בחטאו, הבעת חרטה על מעשיו ורצון לנסות ולכפר את המעוות, ועל כן ראוי שיזקפו זאת לקולת עונשו בבואו לתת את הדין. (ראו: ע.פ. (ת"א) 71271/02 אליהו קחלון נ' מ"י, ע"פ 2407/05 - רונן מן נ' מדינת ישראל . תק-על 2005(3),  245 (להלן: "פרשת מן")).

כמו כן, בת"פ (ירושלים) 3101/02 - מדינת ישראל נ' ראובן לובלין ואח' . תק-מח 2005(1), 1571, (להלן: "פרשת לובלין"), חזר בית המשפט על ההלכה וציין כי הנטייה לראות בהסרת המחדל נסיבה כבדת משקל לקולא נובעת לא רק מעצם העובדה כי הנאשם שיפה את הציבור בגין גזילת כספו, אלא הסרת המחדל טומנת בחובה יסוד של הודאה וחרטה על ההונאה שהונה הנאשם את הציבור.

בית המשפט הוסיף וציין כי להסרת המחדל יש גם היבט ציבורי - לצד אלמנט ההרתעה הנשקל לחומרה יש בהתחשבות לקולא בהסרת המחדל כדי לעודד עברייני מס אחרים לשלם את חובם מבעוד מועד, ולא לגרור להליך הפלילי את החוב האזרחי שלא הוסדר.

מאידך גיסא, וכחלק מהחרפת הענישה והרצון להרתיע את עברייני המס, בית המשפט בחר לצמצם את כוחה של "נוסחת הפלאים" הקובעת כי הסרת מחדל מהווה באופן גורף כנסיבה כבדת משקל להקלה בעונשם של נישומים המואשמים בביצוע עבירות מס.

ראשית, בית המשפט עמד על כך כי על מנת שהסרת המחדל אכן תשמש כשיקול לקולא ותשקף הבעת חרטה כנה מצד הנישום ולא ניצול לרעה של כלי זה, הזמן הנכון להסיר את המחדלים הוא טרם הגשת כתב האישום או לכל המאוחר בעת הדיון בערכאה הראשונה ולא לאחר שניתן גזר דין כנגד הנישום ורק מפאת חוסר שביעות רצונו הוא טורח לפעול להסרת המחדל בתקווה כי הדבר יפחית מעונשו (ראו: ע"פ 1726/97, בועז גבריאל נ' מדינת ישראל. מיסים יב/2 (אפריל 1998) עמ' ה-84 ).

שנית, בע"פ 624/80 חברת וייס ארנסט בע"מ ואח' נ' מ"י פ"ד לה(3) 211, בית המשפט הדגיש כי:

"נקודת המוצא היא, כי יהיו הסכומים, אשר שילם הנישום לשלטונות המס במישור האזרחי, אשר יהיו, חזקה כי בכך ממלא הנישום, ולו באיחור, את חובתו הבסיסית לשלם מס אמת".

גישה זו של בית המשפט חזרה ברע"פ 2496/07 משה נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 31.7.2007), שם העיר בית המשפט העליון כי על אף החשיבות של פירעון החוב והסרת המחדל, בסופו של יום אין מדובר במעשה חסד שעושים הנישומים, אלא בפירעון מה שניתן וצריך היה לגבות מהם גם בדרכים אחרות. בית המשפט הוסיף והדגיש כי יש לזכור שמדובר במי שהיו מעורבים במישרין בביצוען של העבירות, ועל כן אף שלהסרת המחדל יש לייחס משקל, אין להפריז בו עד כדי הימנעות מגזירתו של מאסר בפועל.

לסיכום- ניחנו לדעת כי על אף ההלכה הפסוקה הקובעת שהסרת המחדל מצד הנישום מהווה שיקול לקולא טרם גזירת עונשו, נטיית בתי המשפט כיום להרתיע את עברייני המס, כך שלא פעם אינטרס ההרתעה גובר על השיקול לקולא עקב הסרת המחדל.

כמו כן, חשוב לחזור ולהדגיש כי עצם הסרת המחדל לא מונעת מבית המשפט לגזור על הנישום מאסר בפועל, ויפים דבריו של השופט ג'ובראן ברע"פ 6296/09 - איקס איקס אקסלנט מזון אילת בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל - מס קניה מע"מ, תק-על 2009(3):

"הסרת המחדלים איננה מהווה תחליף לענישה וערובה לכך שלא יוטל על עבריין המס עונש מאסר בפועל.." .

ת"פ (ירושלים) 3101/02 - מדינת ישראל נ' ראובן לובלין ואח' . תק-מח 2005(1), 1571 ,עמ' 1581.

 

עם זאת, יצויין כאן ועכשיו כי יהיה הסכום ששולם במסגרת הסרת המחדל אשר יהיה אין בו אלא מילוי חובתו של הנאשם לתשלום מס אמיתי, אף אם באיחור. ר' לענין זה ע"פ 624/80 חברת וייס ארנסט בע"מ ואח' נ' מ"י פ"ד לה(3) 211, 215 (להלן: פרשת וייס ארנסט):

"נקודת המוצא היא, כי יהיו הסכומים, אשר שילם הנישום לשלטונות המס במישור האזרחי, אשר יהיו, חזקה כי בכך ממלא הנישום, ולו באיחור, את חובתו הבסיסית לשלם מס אמת.

משאוזן המישור האזרחי, עדיין קמה ועומדת השאלה, מהו הקנס הכספי, שראוי הוא להטילו במישור הפלילי. קנס זה אין שיעורו נקבע על - פי המס, אותו שילם הנישום בשומה האזרחית, אלא שיעורו נקבע על-פי סכומי ההכנסה, אותם העלים הנישום. אלה ידועים וברורים בעת המשפט הפלילי, ובהם יסוד ובסיס להערכתו של הקנס הכספי".  

 

 

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי

אלי דורון
דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון: מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון:מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
בן גוריון 2. ב.ס.ר 1
רמת גן
036109100
036127449
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 25/9/2011
תגיות:   מס פלילי    עורך דין מיסים    מס הכנסה    הסרת מחדלים   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים