מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

מס הכנסה חוק

מאי נפקא מינה בין הגדרת המונח תושב בפקודת מס הכנסה לבין הגדרתו בחוק מע"מ?

/ אלי דורון

מאי נפקא מינה בין הגדרת המונח תושב בפקודת מס הכנסה לבין הגדרתו בחוק מע"מ?

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עמית כהן, משפטן

 

על פי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה ייחשבו יחיד וחבר בני אדם (חברה וגופים מאוגדים דומים) כתושבי ישראל אם מתקיים לגביהם אחד מאלה: לגבי יחיד - מי שמרכז חייו הוא בישראל, לגבי חבר בני אדם - ככל  והוא התאגד בישראל, או ככל והניהול והשליטה על עסקיו מופעל מישראל. מנגד, במסגרת תיקון 23 לחוק מס ערך מוסף תוקנה הגדרת תושב חוץ וכיום סעיף 1 לחוק דלעיל מגדיר מיהו תושב חוץ, כדלקמן: " "תושב חוץ" –לגבי יחיד - יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל; לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל ";.  

נוכח האמור לעיל עולה כי בן ברמת היחיד והן ברמת חבר בני אדם, הרי שהגדרת תושב חוץ לפי חוק מע"מ הנשענת על זיקה טריטוריאלית גרידא, מנותקת מהגדרת תושב חוץ בפקודת מס הכנסה, הנשענת הן על זיקה טריטוריאלית והן על זיקה פרסונאלית, לפיה מקום מושבו של יחיד נקבע לפי מרכז חייו ומקום מושבו של חבר בני אדם, ככל ולא התאגד בישראל, יקבע לפי המקום ממנו הינו מנוהל ונשלט דה פקטו.

במצב דברים זה, בהחלט תיתכן סיטואציה בה יחיד או חבר בני אדם אשר לעניין פקודת מס הכנסה יסווג כתושב ישראל וכפועל יוצא יחויב במס בישראל, יסווג בד בבד ע"י חוק מע"מ כתושב חוץ וכפועל יוצא לא יהא חייב, בהתאם לנסיבות, בדיווח לרשויות מע"מ בישראל.

סעיף 2 לחוק מע"מ, קובע את מקורות ההכנסה אשר ימוסו לפיו כדלקמן: "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת". מסעיף זה נלמד, כי תשתית מיסוי ההכנסות בישראל לפי חוק מע"מ היא התחולה הטריטוריאלית (חוק מע"מ מטיל מס על כל "עסקה בישראל"). יחד עם זאת, סעיף 2 לחוק קובע חריג לכלל התחולה הטריטוריאלית על ידי כך שהוא ממסה גם עסקת יבוא לישראל למרות שפעולת המכירה, קרי העסקה, נעשתה בחו"ל.

לעניין זה חשוב לציין את הוראת סעיף 60 לחוק מע"מ המתמודדת עם סיטואציה בה יחיד או חבר בני אדם שהינם תושבי חוץ מכוח חוק מע"מ מקיימים פעילות עסקית בישראל.  סעיף 60 לחוק מע"מ קובע כדלקמן: "(א)   חייב במס שהוא תושב חוץ, שיש לו עסקים או פעילות בישראל, ימנה תוך שלושים יום לאחר שהחל לעסוק או לפעול בארץ נציג שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל, יודיע על כך למנהל ויצרף הסכמתו של הנציג בכתב.  (ב)   נציג שנתמנה לפי סעיף זה דינו לענין חוק זה כדין החייב במס. ה)   בסעיף זה, "תושב חוץ" - כהגדרתו בסעיף 1, לרבות - (1)    לגבי יחיד - יחיד השוהה בישראל על פי אשרה או רשיון לישיבה שאינה ישיבת קבע, כפי שיורה המנהל. (2)    לגבי חבר בני אדם - אם נתקיים אחד מאלה: (א)    תאגיד שהשליטה בו וניהולו מופעלים מחוץ לישראל; (ב)    חברה הרשומה בישראל כחברת חוץ;לעניין זה, "חברת חוץ" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999."

עוד יודגש כי בהתאם לע"ש 866/92, איטקס שירותי תערוכות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מיסים ט/4 (אוגוסט 1995) עמ' ה-20, עמ' 134, על מנת שתחולנה הוראותיו של סעיף 60 לחוק על אדם או חברה, נדרש קיומם המצטבר של התנאים הבאים: א. המדובר בחייב במס - כהגדרתו בחוק. ב. יש לו עסקים או פעילות גם בישראל.

  

 

 

 


רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, עמיר

 

אלי דורון
דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון: מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון:מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
בן גוריון 2. ב.ס.ר 1
רמת גן
036109100
036127449
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 1/11/2010
תגיות:   מס הכנסה   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים